ἅγνισον

- очисти

Лексема: ἁγνίζω


Номер Стронга: 48


Определения: 48, ἁγνίζω
очищать; церем. освятить; LXX: 06942 (קדשׂ‎).


Словарь Дворецкого:

48: ἁγνίζω

ἁγνίζω
культ. подвергать очищению, очищать
Пр.:(χέρας μιάσματος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); τὰς πόλεις καθαρμοῖς Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἁ. λύματα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — искупать преступления;
τὸν θανόντα ἁγνίσαι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — совершить (очистительные) погребальные обряды над мертвецом;
αὐτῶν σώμαθ΄ ἡγνίσθη πυρί Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — их тела подверглись очистительному сожжениюМорфологичский анализ слова ἅγνισον:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Повелительное (impv)


Лицо: 2-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἁγνίζω


Перевод: to purify