διαμαρτυρῇ

- засвидетельствуешь

Лексема: διαμαρτύρομαι


Номер Стронга: 1263


Определения: 1263, διαμαρτύρομαι
1. (торжественно) свидетельствовать, (клятвенно) утверждать, возвещать;
2. заклинать, умолять, настойчиво просить.


Словарь Дворецкого:

1263: διαμαρτύρομαι

δια-μαρτύρομαι (ῠ)
1) призывать всех в свидетели, торжественно клясться в своей правоте
Пр.:(βοᾶν καὴ δ. Демосфен (384-322 до н.э.))
2) клятвенно утверждать
Пр.:διαμαρτύροιο ἄν, ὅτι σὺ … Платон (427-347 до н.э.) — ведь ты стал бы, пожалуй, всячески утверждать, что ты …
3) заклинать, умолять, настойчиво просить
Пр.:( Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ποιεῖν или μέ ποιεῖν τι Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э., Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова διαμαρτυρῇ:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 2-е склонение


Число: Единственное


Лексема: διαμαρτύρομαι


Перевод: to protest