γογγυσμὸν

- ропот

Лексема: γογγυσμός


Номер Стронга: 1112


Определения: 1112, γογγυσμός
ропот, недовольство, жалоба.


Словарь Дворецкого:

1112: γογγυσμός

γογγυσμός ропот Новый ЗаветМорфологичский анализ слова γογγυσμὸν:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: γογγυσμός


Перевод: muttering