ἐγλυκάνθη

- была сделана сладкой

Лексема: γλυκαίνω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἐγλυκάνθη:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: γλυκαίνω