διαγγελῇ

- было возвещено

Лексема: διαγγέλλω


Номер Стронга: 1229


Определения: 1229, διαγγέλλω
рассылать вести, сообщать, благовествовать, проповедовать, объявлять, передавать; LXX: 05608 (ספר‎).


Словарь Дворецкого:

1229: διαγγέλλω

δι-αγγέλλω
1) рассылать вести, оповещать, сообщать
Пр.:(τινι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), πρός τινα Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и εἴς τινα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
2) передавать, рассказывать
Пр.:(τι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
φήμη διαγγέλλουσα τέν πρᾶξιν ἐπὴ τὰς πόλεις Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — разнесшийся по городам слух об этом событии

3) отдавать приказание
Пр.:(ποιεῖν τι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
βουλόμενοι ἀπιέναι καὴ διαγγελλόμενοι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — решившие отступить и передающие друг другу (соответствующие) распоряжения

4) (о тайне) разглашать Аристотель (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова διαγγελῇ:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαγγέλλω


Перевод: I announce throughout, spread the news of


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Сослагательное (subj)


Число: Единственное