δράκων.

- дракон.

Лексема: δράκων


Номер Стронга: 1404


Определения: 1404, δράκων
дракон (образ сатаны), змей; LXX: 08577 (תַּנִּין‎).


Словарь Дворецкого:

1404: δράκων

δράκων -οντος Драконт (автор первого свода писанных законов в Афинах - θεσμοί, ок. 620 г. до н.э.) Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова δράκων.:


Часть речи: Существительное


Лексема: δράκων


Перевод: a dragon or huge serpent


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской