ἐδήλωσα

- явил

Лексема: δηλόω


Номер Стронга: 1213


Определения: 1213, δηλόω
1. показывать, являть, открывать, делать известным, извещать, сообщать;
2. указывать, разъяснять.


Словарь Дворецкого:

1213: δηλόω

δηλόω
1) показывать, являть
Пр.:(τινά τινι Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
οὐδὲν δηλώσας Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — не показав никакого виду, т.е. как ни в чем не бывало;
δηλῶσαι ὁρᾶν τινα ἀνθρώποισι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) досл. — показать людям, перен. произвести на свет кого-л.

2) обнаруживать, выказывать, проявлять
Пр.:(προθυμίαν Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
3) выражать
Пр.:(τὰ δόξαντα Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
δηλῶσαι λόγῳ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — назвать;
τὸ καταφάσει δηλούμενον Аристотель (384-322 до н.э.) — то, что выражено утвердительным суждением

4) указывать, разъяснять, сообщать
Пр.:(τί τινι, τι πρός τινα и τι εἴς τινα Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); τινι περί τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.), περί τι Исократ (436-338 до н.э.) и ὁπέρ τινος Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
5) доказывать
Пр.:δηλώσω μέ ἄσπλαγχνος γεγώς Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — я докажу, что родился не трусом;
δηλοῖ μοι καὴ τόδε οὐχ ἥκιστα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — немаловажным доказательством является, с моей точки зрения, и следующее обстоятельство;
δ. δι΄ ἀποδείξεως Аристотель (384-322 до н.э.) = ἀποδεικνύναι

6) представляться, казаться
Пр.:δηλοῖς δ΄ ὥς τι σημανῶν νέον Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — ты, кажется, хочешь сообщить мне какую-то весть
7) обнаруживаться, оказываться, становиться явным
Пр.:δηλοῖ ὅτι οὐκ Ὁμήρου τὰ Κύπρια ἔπεά ἐστιν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — ясно, что «Кипрские песни» принадлежат не Гомеру;
δηλοῖ δὲ ταῦτα ὅτι οὕτως ἔχει Платон (427-347 до н.э.) — ясно, что это так;
αὐτὸ δηλώσει Демосфен (384-322 до н.э.) — это выяснится само собойМорфологичский анализ слова ἐδήλωσα:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Единственное


Лексема: δηλόω


Перевод: to make clear