ἀπολείψετε

- будете лишены

Лексема: ἀπολείπω


Номер Стронга: 620


Определения: 620, ἀπολείπω
оставлять, покидать; страд.оставаться.


Словарь Дворецкого:

620: ἀπολείπω

ἀπο-λείπω
1) оставлять нетронутым
Пр.:(σάρκας Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἀπολείπεται λέγειν Диоген Лаэртский (III/IV вв. н.э.) — остается сказать

2) тж. med. оставлять после себя
Пр.:(πυραμίδα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
3) оставлять, покидать, бросать
Пр.:(δόμον Гомер (X-IX вв. до н.э.); ξυμμαχίαν Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἄνδρα Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ὅθεν ἀπέλιπες ἀποκρίνου Платон (427-347 до н.э.) — продолжай отвечать с того места, на котором ты остановился

4) расставаться (с чем-л.), терять Пр.:(ψυχάν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); βίον Софокл (ок. 496-406 до н.э.); νέαν ἁμέραν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.)) ; pass. не иметь, быть лишенным
Пр.:(τινος Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
τῶν πρὴν ἀπολειφθεὴς φρενῶν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — впавший в безумие;
μεγάλης ἡδονῆς ἀπολελεῖφθαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — лишиться большого удовольствия

5) оставлять в стороне, обходить молчанием
Пр.:(συχνά Платон (427-347 до н.э.))
ἀπολειφθῆναί τινος Демосфен (384-322 до н.э.) — быть в неведении относительно чего-л.

6) тж. med. оставлять позади, обгонять
Пр.:(τινα Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
ἀ. τινὰ περί τι Исократ (436-338 до н.э.) — превосходить кого-л. в чем-л.;
pass. — уступать (ἔν τινι Исократ (436-338 до н.э.)) и отставать Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)πολὺ ἀπολείπεσθαι τῆς ἀληθείας Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.); — быть далеким от истины

7) отстоять, не достигать
Пр.:ἀπὸ τεσσέρων πήχεων ἀ. τρεῖς δακτύλους Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — быть размером в четыре пехия без трех дактилей;
βραχὺ ἀπέλιπον διακόσιοι γενέσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — их было почти двести;
ἐφέπεσθαι ἀπολιπόντες ὡς πλέθρον Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — следовать на дистанции приблизительно в плетр;
πόλις μικρὸν ἀπέλιπεν ἔρημος εἶναι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — город чуть не обезлюдел;
ἀπολείπεσθαι καιροῦ Исократ (436-338 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.); — упускать благоприятный момент

8) уходить, удаляться
Пр.:(ἐκ τῶν Συρακουσῶν Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
9) уменьшаться, убывать
Пр.:( Νεῖλος ἀπολείπει Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); σελήνη ἀπολείπει Аристотель (384-322 до н.э.))
καρπὸς οὐκ ἀπολείπει Гомер (X-IX вв. до н.э.) — плоды не переводятся

10) увядать
Пр.:(ἄνθος ἀπολείπει Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
11) падать духом
Пр.:(ἀθύμως ἔχειν καὴ ἀ. Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀπολείψετε:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 2-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀπολείπω


Перевод: to leave behind