ἀστραπὴν

- молнию

Лексема: ἀστραπή


Номер Стронга: 796


Определения: 796, ἀστραπή
молния.


Словарь Дворецкого:

796: ἀστραπή

ἀστρᾰπή дор. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) ἀστρᾰπά
1) молния Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) etc.
Пр.:ἀ. φαίνεται πρότερον τῆς βροντῆς Аристотель (384-322 до н.э.) — молния видна раньше, чем слышится гром
2) сияние, свет Пр.:(λαμπάδων Эсхил (525/4-456 до н.э.); ἀπὸ ἀνατολῶν Новый Завет) ; сверкание
Пр.:(τῶν ὀμμάτων Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
βλέπειν ἀστραπάς Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — сверкать глазамиМорфологичский анализ слова ἀστραπὴν:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀστραπή


Перевод: a flash of lightning, brightness, luster


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский