ἀπέπνιξεν

- задушил

Лексема: ἀποπνίγω


Номер Стронга: 638


Определения: 638, ἀποπνίγω
1. душить, удавливать, заглушать;
2. ср.з.захлебываться, тонуть.


Словарь Дворецкого:

638: ἀποπνίγω

ἀπο-πνίγω
(fut. ἀποπνίξομαι и ἀποπνίξω) душить, удавливать Пр.:(τινά Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)) ; pass. задыхаться, умирать от удушья Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), задыхаться от гнева
Пр.:(ἐπί τινι Демосфен (384-322 до н.э.)) и захлебываться, тонуть (ῥίπτει ἑαυτὸν εἰς τέν θάλατταν (καὴ) ἀπεπνίγη Демосфен (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀπέπνιξεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀποπνίγω


Перевод: to choke, drown