αἰωνίους·

- вечные;

Лексема: αἰώνιος


Номер Стронга: 166


Определения: 166, αἰώνιος
вечный (без начала и без конца), постоянный, непрерывный; син. 126 (ἀΐδιος); LXX: 05769 (עוֹלָם‎).


Словарь Дворецкого:

166: αἰώνιος

αἰώνιος 2, реже 3
1) постоянный, непрерывный
Пр.:(μέθη Платон (427-347 до н.э.))
2) вечный
Пр.:(θεοί Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова αἰωνίους·:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: αἰώνιος


Перевод: eternal, unending


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Женский