ἀπογραφῇ

- перепись

Лексема: ἀπογραφή


Номер Стронга: 582


Определения: 582, ἀπογραφή
перепись, список, перечень.


Словарь Дворецкого:

582: ἀπογραφή

ἀπο-γρᾰφή
1) список, перечень или ведомость Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.)
2) податной список Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
3) юр. заявление о взыскании в пользу казны, фискальная жалоба Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀπογραφῇ:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀπογραφή


Перевод: an enrollment, census-taking, record


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский