βλασφημιῶν

- злоречия

Лексема: βλασφημία


Номер Стронга: 988


Определения: 988, βλασφημία
хула, поношение, богохульство, злоречие, укоризненное злословие.


Словарь Дворецкого:

988: βλασφημία

βλασ-φημία [βλάπτω]
1) злословие, хула, поношение Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) etc.
2) кощунство Менандр (342-290 до н.э.), Новый ЗаветМорфологичский анализ слова βλασφημιῶν:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Женский


Лексема: βλασφημία


Перевод: blasphemy, defamation