ἀνήνεγκεν

- вознёс

Лексема: ἀναφέρω


Номер Стронга: 399


Определения: 399, ἀναφέρω
1. возводить, возносить, приносить иливыносить наверх;
2. возлагать (на жертвенник), класть (на).


Словарь Дворецкого:

399: ἀναφέρω

ἀνα-φέρω
поэт. ἀμφέρω (fut. ἀνοίσω, aor. ἀνήνεγκα)
1) выносить наверх
Пр.:(κύνα ἐξ Ἀϊδάω Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) возносить, поднимать
Пр.:(τινὰ εἰς Ὄλυμπον Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
ἀ. κώπας Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.); — грести;
εἰρεσία ἀναφερομένη Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — мерное движение весел;
pass. — (о небесных светилах) восходить (ἐν τῇ νυκτί Полибий (ок. 200-120 до н.э.))

3) добывать, извлекать
Пр.:(ψῆγμα χρυσοῦ ἐκ τῆς ἰλύος, ψάμμος ἀναφερομένη Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
4) выделять, извергать
Пр.:(αἵματος πλῆθος ἀνενεγκεῖν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἀ. λίβη Эсхил (525/4-456 до н.э.) — лить слезы

5) показывать, обнаруживать
Пр.:(τι κέντρον Плутарх (ок. 46 — ок. 126); ἀρεταὴ ἀμφέρονται Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
νεκρῶδες χρῶμα ἀ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — принимать мертвенный цвет

6) (вверх или вглубь страны) вести, привозить, доставлять
Пр.:(τι παρὰ βασιλέα ἐς Σοῦσα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); εἰς τὸν Πειραιᾶ ἁμαξιτὸς ἀναφέρουσα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
7) выносить, переносить, выдерживать
Пр.:(ἄχθος δειματοσταγές Эсхил (525/4-456 до н.э.); κινδύνους Лисий (ок. 445-380 до н.э.); πόλεμον Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
8) отводить или относить назад, отставлять
Пр.:(λαιὸν πόδα εἰς τοὔπισθεν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
9) доносить, сообщать
Пр.:(παρά и ἔς τινα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); τοὺς λόγους ἐς τὸν δῆμον Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
10) обращаться, запрашивать
Пр.:περί τινος ἀνῷσαι ἔς τινα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и τινι Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — запросить кого-л. о чем-л.;
ἐς τὸ κοινὸν ἀ. τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — передавать на решение или докладывать общему собранию (народа);
ποῖ δίκην ἀνοίσομεν ; Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — где нам искать справедливости?

11) издавать, произносить, испускать
Пр.:(βαρεῖς στεναγμούς Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
οὕτω ἀνενεικατο φωνάν Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.) (v. l.) она — сказала следующее

12) вздыхать
Пр.:ἀνενείκατο φώνησέν τε Гомер (X-IX вв. до н.э.) — он вздохнул и сказал
13) (о налогах и т.п.) вносить, уплачивать
Пр.:(χίλια τάλαντα νομίσματος εἰς τέν Ἀκρόπολιν Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.; αἱ πρόσοδοι ἀναφέρονται Аристотель (384-322 до н.э.))
14) давать оправиться, приводить в себя; подкреплять, ободрять
Пр.:(τέν πόλιν ἐκ πονηρῶν πραγμάτων Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
ἀνέφερέ τις ἐλπίς Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — теплилась кое-какая надежда

15) тж. med.-pass. приходить в себя, (п)оправляться
Пр.:(ἐκ τῶν τραυμάτων Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
τῷ πόματι ἀ. — подкреплять себя иапитком, т.е. вином;
ἀ. ἐκ μέθης Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — протрезвляться;
ἀνενειχθεὴς εἶπε Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — прийдя в себя, он сказал;
ἀνενεγκὼν τῷ φρονήματι или τέν ψυχέν ἀναφερόμενος Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — воспрянув духом

16) ссылаться
Пр.:(εἰς τὸν ἀξιόχρεων λέγοντα Платон (427-347 до н.э.))
17) возводить, относить
Пр.:(τὸ γένος τινὸς εἴς τινα Платон (427-347 до н.э.))
ἀ. εἰς Ἡρακλέα Платон (427-347 до н.э.) — возводить (чей-л.) род к Гераклу

18) приписывать, вменять
Пр.:(τί τινι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и τι ἐπί τινα Эсхил (525/4-456 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.); βιβλίον τι εἴς τινα Плутарх (ок. 46 — ок. 126); τέν αἰτίαν εἴς τινα ἀ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
19) возвращать
Пр.:(τινὰς ἐκ τῆς ἀλλοτρίας ἐς τέν ἑαυτῶν, sc. χώραν Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
20) воспроизводить
Пр.:(τέν ὁμοιότητά τινος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἀ. τι ἑαυτῷ τῷ λόγῳ Платон (427-347 до н.э.) — часто обдумывать что-л.;
ἀνοιστέον πρὸς αὑτούς Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — нужно всегда иметь в виду

21) приносить в жертву
Пр.:(τινά, θυσίας Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀνήνεγκεν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀναφέρω


Перевод: I carry up, lead up, offer up


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное