ἀπεκάλυψεν

- открыл

Лексема: ἀποκαλύπτω


Номер Стронга: 601


Определения: 601, ἀποκαλύπτω
открывать, раскрывать, обнажать; перен.являть, показывать; LXX: 01540 (גּלה‎).


Словарь Дворецкого:

601: ἀποκαλύπτω

ἀπο-κᾰλύπτω
1) тж. med. открывать, обнажать
Пр.:(κεφαλήν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); τὰ στήθη Платон (427-347 до н.э.); ἀπεκαλύφθη τὸ πρόσωπον Аристотель (384-322 до н.э.))
2) вскрывать, обнаруживать
Пр.:(τέν τῆς ῥητορικῆς, δύναμιν Платон (427-347 до н.э.))
3) разоблачать
Пр.:(τινά Лукиан (ок. 120 — ок. 190); τέν νοθείαν τινός Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) med. обнаруживать свои качества, показывать себя
Пр.:(πρός τινα Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
5) открыто стремиться
Пр.:(πρός τι Демосфен (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀπεκάλυψεν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀποκαλύπτω


Перевод: I uncover, bring to light, reveal


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное