ἀναστενάζουσιν,

- вздыхают,

Лексема: ἀναστενάζω


Номер Стронга: 389


Определения: 389, ἀναστενάζω
глубоко вздыхать, громко стонать.


Словарь Дворецкого:

389: ἀναστενάζω

ἀνα-στενάζω
1) громко стонать, вопить Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.),
2) со стоном произносить
Пр.:(ἐχθοδοπά Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
3) оплакивать
Пр.:(τινά Эсхил (525/4-456 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀναστενάζουσιν,:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀναστενάζω


Перевод: to groan out