ἀγάπην,

- любви,

Лексема: ἀγάπη


Номер Стронга: 26


Определения: 26, ἀγάπη
любовь; син. 5373 (φιλία); LXX: 0160 (אַהֲבָה‎).


Словарь Дворецкого:

26: ἀγάπη

ἀγάπη (ᾰγᾰ)
1) любовь Новый Завет
2) pl. агапы, братские трапезы (у христиан ранних веков) Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀγάπην,:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀγάπη


Перевод: love


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский