ἀναξίου,

- недостойного,

Лексема: ἀνάξιος


Номер Стронга: 370


Определения: 370, ἀνάξιος
недостойный, негодный, не заслуживающий.


Словарь Дворецкого:

370: ἀνάξιος

ἀν-άξιος 2 и 3
1) недостойный или незаслуженный
Пр.:(τινος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); ἀνάξια πάσχειν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
ἀνάξιον μὲν σοῦ, κατάξιον δ΄ ἐμοῦ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — (который) под стать не тебе, а мне

2) не заслуживающий, не заслуживший
Пр.:(τινος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἀ. νικᾶν Платон (427-347 до н.э.) — не стоящий того, чтобы одержать над ним победу;
ἀ. δυστυχεῖν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — не заслуживший несчастной судьбы

3) недостойный, негодный, презренный
Пр.:(ἄνθρωποι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); φώς Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
4) невиновный, невинный
Пр.:(πασῶν γυναικῶν ἀναξιωτάτη Софокл (ок. 496-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀναξίου,:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: ἀνάξιος


Перевод: unworthy