αὐγὴν

- рассвет

Лексема: αὐγή


Номер Стронга: 827


Определения: 827, αὐγή
рассвет.


Словарь Дворецкого:

827: αὐγή

αὐγή дор. αὐγά
1) тж. pl. сияние, свет, блеск
Пр.:(ἠελίου Гомер (X-IX вв. до н.э.); πυρός Эсхил (525/4-456 до н.э.); βροντᾶς αὐγαί Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
2) pl. солнечный свет
Пр.:ἠελίου ἴδεν αὐγάς Гомер (X-IX вв. до н.э.) — он увидел свет, т.е. родился;
ὑπ΄ αὐγὰς ἠελίοιο φοιτᾶν или ζώειν Гомер (X-IX вв. до н.э.), αὐγὰς λεύσσειν Эсхил (525/4-456 до н.э.), βλέπειν и εἰσιδεῖν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — жить на свете, быть в живых;
δυσμαὴ αὐγᾶν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) — заход солнца;
ὑπ΄ αὐγὰς θεωρεῖν Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) или ἰδεῖν Платон (427-347 до н.э.) — рассматривать при ярком свете;
βίου δύντος αὐγαί Эсхил (525/4-456 до н.э.) — лучи догорающей жизни

3) рассвет
Пр.:(ἄχρι αὐγῆς Новый Завет)
4) pl. глаза
Пр.:(εἴς τινα αὐγὰς βαλεῖν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова αὐγὴν:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: αὐγή


Перевод: daybreak