ἀνδρίζου

- мужайся

Лексема: ἀνδρίζομαι


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀνδρίζου:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Средн.


Наклонение: Повелительное (impv)


Лицо: 2-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀνδρίζομαι


Перевод: to be a man, be valiant