ἀπαρνήσονται

- отклонят

Лексема: ἀπαρνέομαι


Номер Стронга: 533


Определения: 533, ἀπαρνέομαι
ср.з.отрекаться, отвергать(ся), отрицать.


Словарь Дворецкого:

533: ἀπαρνέομαι

ἀπ-αρνέομαι
1) отклонять, отвергать, отказывать(ся)
Пр.:( Платон (427-347 до н.э.); τι Демосфен (384-322 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
οὐκ ἀπαρνηθήσηται Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — отказа ему не будет

2) отрицать
Пр.:( Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); τι Аристотель (384-322 до н.э.); ποιεῖν τι Платон (427-347 до н.э.); μέ или οὐ ποιεῖν τι Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀπαρνήσονται:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀπαρνέομαι


Перевод: to disown, refuse