ἀκροατήν·

- слушателя;

Лексема: ἀκροατής


Номер Стронга: 202


Определения: 202, ἀκροατής
слушатель.


Словарь Дворецкого:

202: ἀκροατής

ἀκροᾱτής -οῦ
1) слушатель Платон (427-347 до н.э.)
Пр.:ἀκροαταὴ τῶν ἔργων Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — слушающие рассказы о (великих) деяниях
2) слушатель, ученик
Пр.:(Θάλητος Аристотель (384-322 до н.э.))
3) читатель Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἀκροατήν·:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: ἀκροατής


Перевод: an auditor, hearer