ἀγορᾷ

- рыночной площади

Лексема: ἀγορά


Номер Стронга: 58


Определения: 58, ἀγορά
1. площадь, рынок, торжище, торг;
2. народное собрание, улица.


Словарь Дворецкого:

58: ἀγορά

ἀγορά
1) народное собрание
Пр.:(ἀγορήνδε καλέσσασθαι или κηρύσσειν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) собрание, совещание
Пр.:ἀγορὰν ποιῆσαι τῶν φυλῶν Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — созвать совещание фил;
ἀγοραὴ Πυλάτιδες Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — собрания амфиктионий (происходившие к сев. от Фермопил, при Антеле)

3) речь в народном собрании
Пр.:(ἀγορὰς ἀγορεύειν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
εἰδὼς ἀγορέων Гомер (X-IX вв. до н.э.) — опытный оратор

4) место собраний, городская площадь
Пр.:εἰν ἀγορῇ κρίνειν θέμιστας Гомер (X-IX вв. до н.э.) — вершить суд на площади;
ἐν ἀγορa_` πληθούσῃ Платон (427-347 до н.э.) или περὴ ἀγορὰν πλήθουσαν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — в часы наибольшего оживления на площади

5) базарная площадь, рынок, торговые ряды
Пр.:ἐξ ἀγορᾶς ὠνεῖσθαι или πρίασθαι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) etc. — покупать на рынке;
οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — рыночные торговцы;
πονηρὸς κἀξ ἀγοπᾶς Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — рыночный бродяга, жулик

6) товар, преимущ. продовольствие
Пр.:ἀ. οὐδεμία παρῆν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — продовольствия не было;
ἀγορὰν παρασκευάζειν или παρέχειν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — доставлять продовольствие;
σῖτος, οἶνος καὴ ἄλλη ἀ. Аристотель (384-322 до н.э.) — хлеб, вино и прочее продовольствие;
ἀγορᾶς ἀφθονία Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — изобилие съестных припасовМорфологичский анализ слова ἀγορᾷ:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀγορά


Перевод: market-place


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский