ἀντέστησαν

- противостали

Лексема: ἀνθίστημι


Номер Стронга: 436


Определения: 436, ἀνΘίστημι
ср.з-страд. противостоять, противиться; LXX: 03320 (יצב‎), 05975 (עמד‎).


Словарь Дворецкого:

436: ἀνΘίστημι

ἀνθ-ίστημι ион. ἀντίστημι
1) ставить со своей стороны, противопоставлять
Пр.:(οἱ μὲν Κορίνθιοι τὸν τροπαῖον ἔστησαν …, οἱ δὲ Κερκυραῖοι τροπαῖον ἀντέστησαν Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
2) замещать, заменять
Пр.:(πελταστικέν τῇ τοῦ παγκρατίου μάχῃ Платон (427-347 до н.э.))
3) сопоставлять
Пр.:(τὸν Θησέα τῷ Ῥωμύλῳ ἀντιστῆσαι καὴ παραβαλεῖν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) тж. med. противиться, оказывать сопротивление
Пр.:(τινί Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и πρός τινα Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
5) тж. med. бороться, защищать
Пр.:ἀ. τινὴ ὑπέρ τινος Демосфен (384-322 до н.э.) — бороться против кого-л. в защиту кого-л.;
πορθῶν δε τήνδε γῆν, δ΄ ἀντιστὰς ὕπερ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — один разорял этот край, а другой сражался за него

6) складываться неблагоприятно Демосфен (384-322 до н.э.)
Пр.:ἀντιστάντος αὐτῷ τοῦ πράγματος Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — так как дело приняло неблагоприятный для него оборотМорфологичский анализ слова ἀντέστησαν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀνθίστημι


Перевод: I take a stand against, oppose, resist


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное