αὐτάρκη,

- достаточное,

Лексема: αὐτάρκης


Номер Стронга: 842


Определения: 842, αὐτάρκης
довольный своим положением, удовлетворенный.


Словарь Дворецкого:

842: αὐτάρκης

αὐτ-άρκης 2
1) самодовлеющий, достаточно сильный или богатый, не нуждающийся в посторонней помощи, независимый
Пр.:(θεός Платон (427-347 до н.э.); χώρα Исократ (436-338 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.); τὸ τέλειον ἀγαθόν Аристотель (384-322 до н.э.))
πόλις αὐτάρκη θέσιν κειμένη Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — город, выгодно расположенный;
οἰκία αὐταρκέστερον ἑνός, πόλις δ΄ οἰκίας Аристотель (384-322 до н.э.) — семья (экономически) самостоятельнее личности, а город — семьи;
αὐ. εἴς τι Платон (427-347 до н.э.), πρός τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и ποιεῖν τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.) — обладающий достаточными средствами для чего-л.

2) довольствующийся своим, удовлетворенный
Пр.:( σοφός Аристотель (384-322 до н.э.); ἔχων ἅλα καὴ δύο κρῖμνα «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)Морфологичский анализ слова αὐτάρκη,:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: αὐτάρκης


Перевод: self-sufficient