ἀσωτίαν,

- расточительность,

Лексема: ἀσωτία


Номер Стронга: 810


Определения: 810, ἀσωτία
распутство, распущенность; син. 766 (ἀσέλγεια).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἀσωτίαν,:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: ἀσωτία


Перевод: unsoundness