ἀναχωρεῖν

- бегстве

Лексема: ἀναχωρέω


Номер Стронга: 402


Определения: 402, ἀναχωρέω
1. возвращаться илиидти назад;
2. отходить, удаляться, выходить.


Словарь Дворецкого:

402: ἀναχωρέω

ἀνα-χωρέω
1) возвращаться назад
Пр.:(ἐπ΄ οἴκου Лисий (ок. 445-380 до н.э.); πάλιν Платон (427-347 до н.э.))
2) отступать, отходить
Пр.:(ἄψ Гомер (X-IX вв. до н.э.); εἰς τοὐπίσω Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
φυγῇ ἀ. Платон (427-347 до н.э.) — обратиться в бегство

3) уходить, удаляться
Пр.:(μεγάροιο μυχόνδε Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἐς τἡν ἀκρόπολιν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
ἀ. ὑπό τινος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — быть вытесняемым кем-л.;
ἀ. ἐκ τῶν πραγμάτων Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — уходить от дел;
πολισμάτιον ἀνακεχωρηκος ἀπὸ τῆς θαλάττης Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — городок, расположенный вдали от моря;
τὰ ἀνακεχωρηκέναι τῆς γραφῆς Аристотель (384-322 до н.э.) — глубина (перспектива) рисунка

4) воздерживаться, отказываться
Пр.:(εκ τινος Платон (427-347 до н.э.))
5) переходить, наследоваться
Пр.:( βασιληιη ἀνεχώρεε ἐς τον παῖδα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀναχωρεῖν:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Инфинитив


Лексема: ἀναχωρέω


Перевод: to depart, go away