ἀγγελίαν

- известию

Лексема: ἀγγελία


Номер Стронга: 31


Определения: 31, ἀγγελία
весть, известие, сообщение, донесение, заповедь; LXX: 08052 (שְׂמוּעָה‎).


Словарь Дворецкого:

31: ἀγγελία

ἀγγελία эп.-ион. ἀγγελίη
1) весть, известие; донесение Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)
Пр.:ἀ. πατρὸς ἐρχομένοιο Гомер (X-IX вв. до н.э.) — весть о прибытии отца;
ἐμέν ποτιδέγμενος ἀγγελίην Гомер (X-IX вв. до н.э.) — ожидающий вести обо мне;
ἀ. τῆς Χίου Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — сообщение из Хиоса

2) посольство
Пр.:ἀγγελίην ἐλθεῖν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — отправиться в качестве посла
3) поручение, указание
Пр.:(ἀγγελίαι Διός Гомеровские гимны, X-IX вв.; ἀγγελίαι Εὐρυσθέος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀγγελίαν:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: ἀγγελία


Перевод: message