ἄστραψον

- сверкни

Лексема: ἀστράπτω


Номер Стронга: 797


Определения: 797, ἀστράπτω
метать молнии, сверкать, блистать.


Словарь Дворецкого:

797: ἀστράπτω

ἀστράπτω
1) метать молнии Гомер (X-IX вв. до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.)
Пр.:ἀστράπτει (impers.) Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) — сверкает молния
2) сверкать, сиять
Пр.:(χαλκῷ Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ἐπιχρύσοις ὅπλοις Плутарх (ок. 46 — ок. 126); ὄψις ἀστράπτουσα Платон (427-347 до н.э.))
3) излучать
Пр.:(σέλας ἐξ ὀμμάτων Эсхил (525/4-456 до н.э.); ἵμερον ἀπ΄ ὀμμάτων «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)Морфологичский анализ слова ἄστραψον:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Повелительное (impv)


Лицо: 2-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀστράπτω


Перевод: to flash