ἀμφιβλήστρῳ

- сети

Лексема: ἀμφίβληστρον


Номер Стронга: 293


Определения: 293, ἀμφίβληστρον
сеть, невод; син.1350 (δίκτυον), 4522 (σαγήνη); LXX: 02764 (חרֶם‎).


Словарь Дворецкого:

293: ἀμφίβληστρον

ἀμφίβληστρον τό
1) сеть, тенета, тж. невод Гесиод (IX в. до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Менандр (342-290 до н.э.)
2) одеяние, одежда Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.)
3) pl. путы, оковы Эсхил (525/4-456 до н.э.)
4) окаймление
Пр.:ἀμφίβληστρα τοίχων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — кольцо стенМорфологичский анализ слова ἀμφιβλήστρῳ:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Средний


Лексема: ἀμφίβληστρον


Перевод: a net