δοῦλα

- подчинены

Лексема: δοῦλον


Номер Стронга: 1401


Определения: 1401, δοῦλος
раб, слуга, невольник; син.1249 (διάκονος), 2324 (Θεράπων), 3610 (οἰκέτης), 5257 (ὑπηρέτης).


Словарь Дворецкого:

1401: δοῦλος

δοῦλος
I
3
1) рабский, невольничий
Пр.:ἀνδράποδα καὴ δοῦλα καὴ ἐλεύθερα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — пленные — как рабы, так и свободнорожденные;
ἀνέρ δ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — раб;
γυνέ δούλη Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — рабыня

2) подневольный, зависимый
Пр.:(πόλις Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); βίος Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
3) перен. неблагородный, низкий, грубый, недостойный
Пр.:(γνῶμαι Софокл (ок. 496-406 до н.э.); τρόποι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); ψυχή, ἡδοναί Платон (427-347 до н.э.))
4) подчиненный, служебный
Пр.:(ἐπιστῆμαι Аристотель (384-322 до н.э.))
II
раб, невольник
Пр.:(οἱ δοῦλοι ἄκοντες τοῖς δεσπόταις ὑπηρετοῦσιν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); перен. δ. λιχνειῶν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); χρημάτων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), τύχης Аристотель (384-322 до н.э.))
δοῦλοι καὴ ἐκ δούλων Аристотель (384-322 до н.э.) — рабы, рожденные рабами, т.е. рожденные в рабстве;
δ. τῶν πέλας Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — готовый угождать (всем) окружающим;
δοῦλοι τῶν ἐπιόντων Аристотель (384-322 до н.э.) — (покорные) рабы обстоятельствМорфологичский анализ слова δοῦλα:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: δοῦλος


Перевод: a male slave


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний