διαφθεῖραι

- убить

Лексема: διαφθείρω


Номер Стронга: 1311


Определения: 1311, διαφΘείρω
1. разрушать, повреждать, уничтожать, съедать; страд. тж. погибать, тлеть, гнить;
2. развращать, совращать; LXX: 07843 (שׂחת‎).


Словарь Дворецкого:

1311: διαφΘείρω

δια-φθείρω
(fut. διαφθερῶ, aor. διέφθειρα, pf. 1 διέφθαρκα, pf. 2 διέφθορα; pass.: aor. 2 διεφθάρην, pf. διέφθαρμαι)
1) разрушать Пр.:(πόλιν Гомер (X-IX вв. до н.э.)) ; уничтожать, опустошать
Пр.:(ὑὸς χρῆμα τὰ ἔργα διαφθείρει Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ἔλαφος διαφθείρων τέν νόμην Аристотель (384-322 до н.э.))
2) убивать, умерщвлять Пр.:(τινά Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.)) ; pass. погибать
Пр.:(λιμῷ Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); πᾶς διέφθαρται στρατός Эсхил (525/4-456 до н.э.))
3) разрушать, повреждать, портить Пр.:(αἱ νῆες διεφθάρησαν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.)) ; расстраивать
Пр.:(τέν συνουσίαν Платон (427-347 до н.э.))
τῶν οὕτερος διέφθαρτο Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — (у Креза было два сына), из которых один был калекой;
διεφθαρμένος τέν ἀκοήν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — глухой;
διεφθαρμένος τὰ ὄμματα Платон (427-347 до н.э.) — с испорченным зрением или ослепший;
ὑπὸ τῆς νόσου διεφθαρμένος Исократ (436-338 до н.э.) — надломленный болезнью;
διεφθάρθαι φρένας Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — прийти в уныние;
τέν φρόνησιν διαφθαρείς Исократ (436-338 до н.э.) — потерявший рассудок

4) искажать, извращать
Пр.:(νόμους, γραμματεῖον Исократ (436-338 до н.э.))
5) совращать, развращать
Пр.:(γυναῖκα Лисий (ок. 445-380 до н.э.); κόρην Менандр (342-290 до н.э.); τοὺς νέους Платон (427-347 до н.э.))
6) (тж. δ. νομῇ χρημάτων Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э., ἐπὴ χρήμασι Демосфен (384-322 до н.э.), ἀργυρίῳ и διὰ κέρδος Аристотель (384-322 до н.э.)) подкупать
Пр.:(τινα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.))
7) портиться
Пр.:(ὑπὸ εὐτυχίας βεβαίου διεφθορώς Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
διέφθορας Гомер (X-IX вв. до н.э.) — ты потерял рассудок;
τὰ διεφθορότα σώματα Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — гниющие телаМорфологичский анализ слова διαφθεῖραι:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαφθείρω


Перевод: I destroy, waste, corrupt


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Инфинитив