ἀνταπόδομα

- воздаяние

Лексема: ἀνταπόδομα


Номер Стронга: 468


Определения: 468, ἀνταπόδομα
воздаяние, возмездие, возмещение; LXX: 01576 (גְּמוּל‎).


Словарь Дворецкого:

468: ἀνταπόδομα

ἀνταπόδομα -ατος τό воздаяние Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀνταπόδομα:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀνταπόδομα


Перевод: a gift in return, a return, a recompense


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Средний