ἀνθρωπαρέσκων·

- человекоугодников;

Лексема: ἀνθρωπάρεσκος


Номер Стронга: 441


Определения: 441, ἀνΘρωπάρεσκος
угождающий людям; как сущ.человекоугодник.


Словарь Дворецкого:

441: ἀνΘρωπάρεσκος

ἀνθρωπ-άρεσκος 2
угождающий людям Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀνθρωπαρέσκων·:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: ἀνθρωπάρεσκος


Перевод: a people-pleaser