βουλὴν

- решение

Лексема: βουλή


Номер Стронга: 1012


Определения: 1012, βουλή
1. воля, намерение, желание;
2. совет, постановление, решение, предприятие; LXX: 06098 (עצָה‎).


Словарь Дворецкого:

1012: βουλή

βουλή дор. βουλά и βωλά, эол. βόλλα
1) воля, желание, решение, замысел
Пр.:(Διὸς ἐτελείετο β. Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) мнение, намерение
Пр.:(τούτοις οὐκ ἔστι κοινέ β. Платон (427-347 до н.э.))
3) совет, наставление
Пр.:(ἀγαθή Гомер (X-IX вв. до н.э.); ὀρθότης βουλῆς Аристотель (384-322 до н.э.))
λαβεῖν τι βουλαῖς τινος Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — достигнуть чего-л. благодаря чьим-л. советам

4) размышление, обсуждение
Пр.:(περί и ὑπέρ τινος Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.))
ἐν βουλῇ ἔχειν τι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — обсуждать что-л.;
βουλέν διδόναι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — обдумывать, Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) давать время на размышление

5) совещание, совет, совещательный орган
Пр.:(γερόντων Гомер (X-IX вв. до н.э.); βουλέν καταρρίψαι Эсхил (525/4-456 до н.э.); ἐν Ἐπιοάμνῳ β. Аристотель (384-322 до н.э.))
6) (в Афинах)
Пр.:(тж. β. τῶν πεντακοσίων Аристотель (384-322 до н.э.) или β. οἱ πεντακόσιοι Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.) Совет Пятисот, буле, государственный совет (решения которого должно было утверждать народное собрание - ἐκκλησία или δῆμος)
βουλῆς εἶναι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — быть членом Совета Пятисот

7) (преимущ. ἐν Ἀρείῳ πάγῳ β. Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э., Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), тж. ἄνω β. Плутарх (ок. 46 — ок. 126)) Ареопаг, высшее судилище (в Афинах),
8) поздн. (в Риме, тж. σύγκλητος) сенат"Морфологичский анализ слова βουλὴν:


Часть речи: Существительное


Лексема: βουλή


Перевод: counsel, deliberate wisdom


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский