ἀθροίσθητε

- соберитесь

Лексема: ἀθροίζω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀθροίσθητε:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Повелительное (impv)


Лицо: 2-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀθροίζω


Перевод: to gather round