᾿Απαλείψω

- Истреблю

Лексема: ἀπαλείφω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ᾿Απαλείψω:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀπαλείφω


Перевод: to wipe out