βάθη

- глуби́ны

Лексема: βάθος


Номер Стронга: 899


Определения: 899, βάΘος
глубина, глубокая бездна, пропасть; с2596 (κατά) обозн.крайний.


Словарь Дворецкого:

899: βάΘος

βάθος -εος (ᾰ) τό
1) глубина
Пр.:ἐκ βάθεος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), ἐπὴ β. Лисий (ок. 445-380 до н.э.), ἐν βάθει, εἰς β., τὸ β. и κατὰ βάθους Аристотель (384-322 до н.э.) — в глубину, глубиною;
τέν τάξιν εἰς δώδεκα τάττειν β. Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — построить (войско) в 12 рядов в глубину;
πόσιος ἐν βάθει Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.) — в разгар попойки

2) бездна, пропасть
Пр.:(Ταρτάρου, перен. κακῶν Эсхил (525/4-456 до н.э.))
3) глубина, высота
Пр.:(αἰθέρος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
4) длина
Пр.:(τριχῶν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
5) обилие
Пр.:(πλούτου Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
κατὰ βάθους πτωχεία Новый Завет — крайняя нищета

6) глубокомыслие, серьезность
Пр.:(εὐσταθές καὴ β. ἔχων ἀνήρ Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова βάθη:


Часть речи: Существительное


Лексема: βάθος


Перевод: depth, a depth, a deep


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний