ἀφανὴς

- скрытый

Лексема: ἀφανής


Номер Стронга: 852


Определения: 852, ἀφανής
спрятанный, скрытый, тайный, секретный, сокровенный.


Словарь Дворецкого:

852: ἀφανής

ἀ-φᾰνής 2
1) невидимый, незримый
Пр.:(Τάρταρος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); θεός Софокл (ок. 496-406 до н.э.); πόλος Аристотель (384-322 до н.э.))
2) скрытый, спрятанный
Пр.:(ξιφίδιον Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
3) тайный, секретный
Пр.:(νεῦμα Лисий (ок. 445-380 до н.э.); βούλευμα Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἐν ἀφανεῖ Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) и ἐκ τοῦ ἀφανοῦς Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — тайно, втайне;
μαντικῇ χρώμενος οὐκ ἀ. ἦν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — было известно, что он прибегал к колдовству

4) таинственный, неведомый, неизвестный
Пр.:(νόσος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
οὐκ ἀφανῆ κρινεῖτε τέν δίκην τήνδε Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — не думайте, что это осуждение останется неизвестным

5) смутный, неясный
Пр.:(λόγος Софокл (ок. 496-406 до н.э.); ἐλπίς Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
6) исчезнувший, пропавший
Пр.:( ἥλιος ἐκλιπὼν ἀ. ἦν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ὄνομα γᾶς ἀφανὲς εἶσιν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
οἱ ἀφανεῖς Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — пропавшие без вести

7) незаметный, безвестный
Пр.:(ἀ. καὴ ταπεινός Демосфен (384-322 до н.э.))
8) (об имуществе) обращенный в деньги, наличный
Пр.:(πλοῦτος Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Менандр (342-290 до н.э.))
ἀφανῆ καταστῆσαι τέν οὐσάν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — обратить имущество в деньгиМорфологичский анализ слова ἀφανὴς:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀφανής


Перевод: invisible


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский