᾿Αραβίᾳ·

- Аравии;

Лексема: Ἀραβία


Номер Стронга: 688


Определения: 688, Ἀραβία
Аравия (полуостров в Азии, расположенный между заливом Аккаба и морями Красным и Средиземным).


Словарь Дворецкого:

688: Ἀραβία

Ἀρᾰβία ион.-дор. Ἀρᾰβίη (ᾰρ) Аравия (нынешний полуостров, часто со включением Сирии, сев.-вост. Египта и южн. Месопотамии) Эсхил (525/4-456 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.), Лукиан (ок. 120 — ок. 190)Морфологичский анализ слова ᾿Αραβίᾳ·:


Часть речи: Существительное


Лексема: Ἀραβία


Перевод: Arabia


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский