ἄκων

- непреднамеренно

Лексема: ἄκων


Номер Стронга: 210


Определения: 210, ἄκων
нежелающий, недобровольный, вынужденный.


Словарь Дворецкого:

210: ἄκων

ἄκων
I
-οντος (ᾰ) метательное копье, дротик Гомер (X-IX вв. до н.э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.)
II
ἄκουσα, ἆκον (ᾱ), нестяж. ἀ-έκων -ουσα -ον
1) нежелающий, вынужденный
Пр.:ἄκοντός (ἀέκοντός) τινος Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — против чьей-л. воли, вопреки кому-л.;
ἑκὼν ἀέκοντί γε θυμῷ Гомер (X-IX вв. до н.э.) — согласившись против воли;
πάρειμι ἄ. οὐχ ἑκοῦσιν (pl. = sing.) Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — я здесь против своей воли, да и против твоей

2) невольный, непреднамеренный
Пр.:(ἔργον, πρᾶγμα Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
κακὰ ἑκόντα κοὐκ ἄκοντα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — сознательно причиненные самому себе (точнее вполне добровольные) бедствия;
ἄ. ψευδόμενος Платон (427-347 до н.э.) — обманывающий без умыслаМорфологичский анализ слова ἄκων:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄκων


Перевод: unwilling


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской