δακρύω

- лью слёзы

Лексема: δακρύω


Номер Стронга: 1145


Определения: 1145, δακρύω
прослезиться, лить слезы, плакать.


Словарь Дворецкого:

1145: δακρύω

δακρύω
1) лить слезы, плакать
Пр.:( Гомер; χαρa_` Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); τινός Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) и ἐπί τινι Исократ (436-338 до н.э.); καὴ δακρύει καὴ γελa_` τὰ παιδία Аристотель (384-322 до н.э.))
2) орошать слезами
Пр.:(βλέφαρα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); δεδάκρυνται παρειαί Гомер (X-IX вв. до н.э.))
τίπτε δεδάκρυσαι ; Гомер (X-IX вв. до н.э.) — почему ты в слезах?;
δ. γόους Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — плакать и стонать

3) оплакивать
Пр.:(τινά Софокл (ок. 496-406 до н.э.) и τι Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.); συμφορὰ δακρύεται Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
4) источать по каплям, струить
Пр.:(ἤλεκτρον Лукиан (ок. 120 — ок. 190))Морфологичский анализ слова δακρύω:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Единственное


Лексема: δακρύω


Перевод: to shed tears