βουλευτῶν

- советников

Лексема: βουλευτής


Номер Стронга: 1010


Определения: 1010, βουλευτής
советник, член совета (государственного), член синедриона.


Словарь Дворецкого:

1010: βουλευτής

βουλευτής -οῦ советник, булевт, член государственного совета Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова βουλευτῶν:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: βουλευτής


Перевод: senator