Βαρεα

- Варэя

Лексема: Βαρεα


Номер Стронга: 926


Определения: 926, βαρύς
1. тяжелый, тяжеловесный;
2. тяжкий, тягостный, трудный;
3. весомый, важный;
4. строгий, суровый, лютый, жестокий.


Словарь Дворецкого:

926: βαρύς

βᾰρύς
βᾰρεῖα, βαρύ
1) тяжелый, тяжеловесный Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) тяжеловооруженный
Пр.:(δύναμις Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
τὸ βαρύτατον τοῦ στρατεύματος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), τὰ βαρέα τῶν ὅπλων Полибий (ок. 200-120 до н.э.) и τὰ ἐν βάρεσιν ὅπλοις Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — тяжеловооруженные войска

3) отяжелевший, ослабевший
Пр.:(σὺν и ἐν γήρᾳ, νόσῳ Софокл (ок. 496-406 до н.э.); ὑπὸ τῆς μέθης Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
πολλοῖσι β. ἐνιαυτοῖς Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.) — удрученный старостью;
β. ἐκ τοῖν σκελοῖν Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — с трудом передвигающий ноги

4) сильный, мощный, грозный
Пр.:(χείρ Гомер (X-IX вв. до н.э.); δύναμις Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — ср. 1; πόλις Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
5) тяжелый, тяжкий, тягостный, тж. жестокий
Пр.:(ὀδύναι Гомер (X-IX вв. до н.э.); πένθος, νόσος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); τύχαι Эсхил (525/4-456 до н.э.); μῆνις Софокл (ок. 496-406 до н.э.); πόλεμος Демосфен (384-322 до н.э.))
6) невыносимый, несносный
Пр.:(τοῖς συνοῦσι Платон (427-347 до н.э.); ἡλίου θάλπος «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм; φρόνημα Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
7) трудный, затруднительный
Пр.:(τινι Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
8) опасный
Пр.:(χωρίον Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
9) разгневанный, гневный
Пр.:(βαρὺν θυμὸν ἔχειν Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.))
10) тяжелый или резкий
Пр.:(ὀδμή Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и ὀσμή Аристотель (384-322 до н.э.))
11) низкий, глубокий, глухо звучащий Пр.:(φθόγγος Гомер (X-IX вв. до н.э.); χορδή Платон (427-347 до н.э.)) ; но тж. сильный, мощный
Пр.:(φωνή Аристотель (384-322 до н.э.); βρύχημα λέοντος «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
12) угрюмый, мрачный
Пр.:(βαρύτερος τὸ ἦθος ὤν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
13) степенный, серьезный, важный
Пр.:(σεμνὸς ἢ β. Аристотель (384-322 до н.э.))
14) суровый, строгий
Пр.:(εὔθυνος Эсхил (525/4-456 до н.э.))
15) грам. тяжелый
Пр.:(προσῳῐα)
β. συλλαβή Платон (427-347 до н.э.) — слог, произносимый с понижением тона (accentus gravis)Морфологичский анализ слова Βαρεα:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: βαρύς


Перевод: heavy, weighty, burdensome


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний