ἀγῶνι

- борьбе

Лексема: ἀγών


Номер Стронга: 73


Определения: 73, ἀγών
борьба, сражение, борение; в другой греч. литературе - о состязании борцов.


Словарь Дворецкого:

73: ἀγών

ἀγών
-ῶνος
1) собрание
Пр.:θεῖος ἀ. Гомер (X-IX вв. до н.э.) — собрание богов (ср. 2)
2) место сбора
Пр.:θεῖος ἀ. Гомер (X-IX вв. до н.э.) — храм (ср. 1);
νεῶν ἐν ἀγῶνι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — в месте стоянки флота

3) собрание зрителей (на общественных состязаниях)
Пр.:λῦτο ἀ. Гомер (X-IX вв. до н.э.) — собрание окончилось
4) место для общественных состязаний, арена, стадион
Пр.:καλὸν εὔρυναν ἀγῶνα Гомер (X-IX вв. до н.э.) — они устроили прекрасную и широкую арену;
ἐν τῷ ἀγῶνι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — на стадионе

5) публичное состязание, общественные игры
Пр.:( ἐν Ὀλυμπίῃ ἀ. Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ὀλυμπίας ἀ. Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) и Ὀλυμπικὸς ἀ. Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); ἀ. λόγων Платон (427-347 до н.э.))
ἱππικοὴ καὴ γυμνικοὴ καὴ χορηγικοὴ ἀγῶνες Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — конные, гимнастические и хорегические состязания;
ἀ. στεφανηφόρος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и στεφανίτης Аристотель (384-322 до н.э.) — состязание, победитель которого награждался венком;
ἀ. μονομάχων Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — единоборство

6) борьба, бой, сражение
Пр.:(τινος Софокл (ок. 496-406 до н.э.) и περί τινος Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); στρατιωτικοὴ ἀγῶνες Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
τὸν ἀγῶνα ἐν τῷκόλπῳ ποιεῖσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — завязать сражение в заливе

7) борьба мнений, спор
Пр.:προκέεται ἀ. Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — предстоит (решить) вопрос;
κἀν τῷδ΄ ἀ. μέγιστος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — в этом весь вопрос;
οὐ περὴ τῆς ἀδικίας ἡμῖν ἀ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — не об обиде идет у нас спор;
ἔξω τοῦ ἀγῶνος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — вне спора (темы)

8) критический момент, опасность
Пр.:ού λόγων ἐθ΄ ἁγών (in crasi = ἀ.) Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — не время говорить;
ἀ. πρόφασιν οὐ δέχεται Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — теперь не до уверток

9) судебный процесс, тяжба
Пр.:(ἀ. ἄπορος Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
εἰς ἀγῶνα καθιστάναι τινά Платон (427-347 до н.э.) — привлекать кого-л. к судебной ответственности

10) усилие, старание
Пр.:ἐμοὴ τέν ἀληθηΐην ἀσκέειν ἀ. μέγιστός ἐστι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — моя величайшая забота — быть правдивымМорфологичский анализ слова ἀγῶνι:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀγών


Перевод: a contest


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Мужской