ἀσιτήσομεν,

- будем воздерживаться от пищи,

Лексема: ἀσιτέω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀσιτήσομεν,:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀσιτέω