ἀνεγνωρίζετο

- был узнан

Лексема: ἀναγνωρίζω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀνεγνωρίζετο:


Часть речи: Глагол


Время: Имперфект


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀναγνωρίζω


Перевод: to make known again