διατάγματος,

- указа,

Лексема: διάταγμα


Номер Стронга: 1297


Определения: 1297, διάταγμα
повеление, указ, приказ, распоряжение.


Словарь Дворецкого:

1297: διάταγμα

διά-ταγμα -ατος τό распоряжение, указ, приказ Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Диодор Сицилийский, I в. до н. э., Новый ЗаветМорфологичский анализ слова διατάγματος,:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Средний


Лексема: διάταγμα


Перевод: an order