γνώμη

- намерение

Лексема: γνώμη


Номер Стронга: 1106


Определения: 1106, γνώμη
1. мысль, склонность, воля, желание, настроение;
2. мнение, убеждение, совет, предложение, согласие;
4. решение, постановление.


Словарь Дворецкого:

1106: γνώμη

γνώμη дор. γνώμα
1) ум, сознание, дух
Пр.:(φρόνημο καὴ γ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
γνώμης ἔφοδος Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — уловка, хитрость;
πάσῃ τῇ γνώμῃ Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — всеми помыслами, изо всех сил;
γνώμαις καὴ σώμασι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — душой и телом;
τέν γνώμην προσέχειν τινί Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и ἔχειν πρός τινι Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — обращать свою мысль, т.е. внимание на что-л.;
προσεῖχον τέν γνώμην ὡς … Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — они прониклись мыслью, что …

2) знание, понимание
Пр.:οὐ γνῴμαν ἴσχεις …;
Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — разве ты не понимаешь …?;
ἄνευ γνώμης οὔ με χρέ λέγειν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — не зная (в чем дело), я (ничего) не могу сказать

3) рассудок, разум, здравый смысл
Пр.: γ. τοῦ ἐπιεικοῦς ἐστι κρίσις ὀρθή Аристотель (384-322 до н.э.) — рассудок есть правильное суждение о должном;
ἄτερ γνώμης Эсхил (525/4-456 до н.э.) — безрассудно, беззаботно;
γνώμῃ Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) и οὐκ ἀπὸ γνώμης Софокл (ок. 496-406 до н.э.) (ср. 4 и 9) — разумно, здраво;
γνώμην ἱκανός Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — разумный;
παρὰ γνώμην διακινδυνεύειν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) (ср. 9) — идти на бессмысленный риск;
παρὰ γνώμην Демосфен (384-322 до н.э.) — против ожидания

4) мнение, убеждение
Пр.:τῆς αὐτῆς γνώμης εἶναι или ἔχεσθαι, тж. τῇ γνώμῃ εἶναι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — быть того же мнения, но ταύτῃ τῇ γνώμῃ πλεῖστός εἰμι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) я решительно склоняюсь к тому мнению;
μιa_` γνώμῃ Лисий (ок. 445-380 до н.э.) или ἐκ μιᾶς γνώμης Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — единодушно;
διὰ μιᾶς γνώμης εἶναι Исократ (436-338 до н.э.) и ξυμφέρεσθαι γνώμῃ Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — быть единодушными;
ἀλλοιότεροι ἐγένοντο τὰς γνώμας Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — они переменили свои мнения;
ἀπὸ γνώμης φέρειν ψῆφον Эсхил (525/4-456 до н.э.) (ср. 3 и 9) — голосовать в соответствии со своим мнением, т.е. по совести;
κατὰ γνώμην τέν ἐμήν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и γνώμην ἐμήν Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — по моему мнению;
γνώμη ταύτῃ (v. l. γνώμην ταύτην) τίθεμαι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — я присоединяюсь к этому мнению

5) (умо)настроение, склонность
Пр.:πρός τι τέν γνώμην ἔχειν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — быть склонным к чему-л.;
ἐν γνώμῃ γεγονέναι τινί Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — быть по душе кому-л. или пользоваться чьим-л. расположением;
οὕτως εἶχε τῆς γνώμης ὡς ἤδη παντελῶς κεκρατηκώς Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — (у персидского войска) было такое впечатление, что оно уже одержало полную победу;
εὐσεβεῖ γνώμᾳ Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) — набожно, благочестиво, благоговейно;
οὐ φίλιαι γνῶμαι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — недружелюбие

6) мнение, предложение
Пр.:(γνώμην εἰσφέρειν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и προθεῖναι Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
7) мысль, замысел
Пр.:τίνα ἔχων γνώμην ; Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — с каким намерением?;
οὐκ οἶδα γνώμῃ τίνι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — не знаю, с какой целью или на каком основании;
τοῦ τείχους γ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — назначение стены

8) решение, постановление
Пр.:κοινῇ γνώμῃ χρεώμενοι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — согласно общему решению
9) воля, желание
Пр.:(γνώμην τινὸς ἐμπιπλάναι и ἐκπιμπλάναι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); βιασθῆναι παρὰ γνώμην Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — ср. 3)
κατὰ γνώμην ἐμήν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — по моему усмотрению;
ἀφ΄ ἑαυτοῦ γνώμης Лисий (ок. 445-380 до н.э.) (ср. 3 и 4) — по своему собственному побуждению

10) сентенция, назидательная мысль, изречение, гнома
Пр.:(αἱ τῶν ποιητῶν γνῶμαι Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.)
ἔστι δε γ. ἀπόφανσις καθόλου Аристотель (384-322 до н.э.) — гнома есть высказывание общего характера

11) Аристотель (384-322 до н.э.) = γνώμων 8Морфологичский анализ слова γνώμη:


Часть речи: Существительное


Лексема: γνώμη


Перевод: opinion, counsel, judgment, intention


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский