ἐβραδύναμεν,

- замедлили мы,

Лексема: βραδύνω


Номер Стронга: 1019


Определения: 1019, βραδύνω
медлить (в неуверенности), промедлить, мешкать.


Словарь Дворецкого:

1019: βραδύνω

βρᾰδύνω
тж. med.
1) медлить, мешкать Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
Пр.:σπεύδων μᾶλλον βραδύνω Платон (427-347 до н.э.) — моя торопливость приводит скорее к задержке
2) замедляться, затягиваться, долго тянуться Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
Пр.:ὑπ΄ ἀσχολιῶν βραδύνοντος Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — так как он задержался из-за делМорфологичский анализ слова ἐβραδύναμεν,:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Множественное


Лексема: βραδύνω


Перевод: to be slow